Проект „Алтернативен свят“

Проектното предложение е насочено към основната потребност на лицата от целевите групи за активиране
на пазара на труда и осигуряване на заетост за представителите на лицата полагащи грижи за зависими
членове на семейството, на хората с увреждания и деца, вкл. с увреждания. 
Целевите групи, включват Икономически неактивни лица (регистрирани 544 безработни, по официални данни на АЗ към м.09.2016г); 
Хора с увреждания и техните семейства(над 520 семейства, по данни на АСП);
Семейства с деца с увреждания (15, по данни на АСП); 
Деца и възрастни в риск,живеещи в общ. Джебел(над 80). 
Това предвиждаме да се постигне, посредством дейностите по:
1. Организация и управление на проекта;
2. Подпомагане за активно търсене на работа на лица от целевите групи;
3. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания позитивната
им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото
и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите
на хората с увреждания; 
4. Предоставяне на обучения за повишаване на професионалната квалификация или придобиване
на нова и обучения за придобиване на ключови компетентности; 
5. Създаване на условия за функциониране
на "Центъра за интегрирани здравно – социални услуги -гр. Джебел"; 
6. Функциониране на "Центъра за интегрирани здравно – социални услуги - гр. Джебел"; 
7. Предоставяне на почасова социална услуга "Социален асистент";	
8. Осигуряване на заетост на лица за период от 6 месеца; 
9. Информация и публичност;
Планирани основни резултати:
По компонент 1:
Подпомогнати за активно търсене на работа, вкл. с повишена квалификация и ключови умения,
лица от целевите групи - мин. 40 лица;
Лица от целевата група включени в заетост - мин. 20 лица;
По компонент 2:
Подпомогнати нови социални услуги - 2 бр.;
Лица пол. интегр. здравно-соц. услуги - мин. 40;
Осигурена заетост на лица от целевите групи - мин. 15 лица;